Pages

Thursday, 29 March 2012

आहरण व सावितरण अधिकारी यांचेसाठी महत्वाची सूचना

आहरण व सावितरण अधिकारी यांना सूचित करणेत येते कि मार्च पेड इन एप्रिल वेतन देयक यासंबंधी वित्त विभागाचे परिपत्रक पाहावे. 
                                                वित्त विभागाचे परिपत्रक